LYCHGATE – LOGO

LYCHGATE – LOGO BY GRAGOTH ...

LEGIONS OF HOAR FROST – LOGO

LEGIONS OF HOAR FROST – ...

BLACK LOTUS – LOGO

BLACK LOTUS – LOGO BY ...

GOLGOTHA CARRION – LOGO

GOLGOTHA CARRION – LOGO BY ...

TENEBRAE SEMITARIUS – LOGO

TENEBRAE SEMITARIUS – LOGO BY ...

BY THE SWORD – LOGO

BY THE SWORD – LOGO ...

Featured In: ZERO TOLERANCE 2007

My Work Featured in ZERO ...

UNCONQUERED SON – LOGO

UNCONQUERED SON – LOGO BY ...

CURSED RUIN – COVER

CURSED RUIN – At the ...